วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิสาหกิจชุมชน จ.ราชบุรี

กิจกรรมการดำเนินการตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ภายใต้โครงการยกระดับ OTOP สู่ SMEs
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหหว่างชุมชน เป็นการจัดการ "ทุนของชุมชน" ซึ่งประกอบด้วย เงิน ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และกฏเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพี่เป็นน้องที่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพัฒนากลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวสู่ SMEs โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  จำนวนทั้งสิ้น 153 กลุ่ม ในจำนวนนี้ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน 12 กลุ่ม

ต่อมาในปีงบประมาณ 2554 สสว.ได้สนับสนุนการนำแผนพัฒนาที่ได้จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานนิตบุคคลตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ฯ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม ในด้านต่างๆ ได้แก่ ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเพื่อขยายปริมาณการผลิตสินค้า พัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของสินค้า ขยายตลาดสินค้าโดยการพัฒนาช่องทางการตลาดผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการผลิตเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็น SMEs และเป็นต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ดังนั้น การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน จึงมีส่วนอย่างสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภูมิภาคของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศไทยโดยรวมสืบเนื่องต่อไป

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม

1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเครื่องหนังธัญสุดา จ.นนทบุรี
 • ที่อยู่ 19/10 ม.4 หมู่บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
 • ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรี  กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด
 • ประธานกลุ่ม คุณกิตติพงษ์  ปงผาบ โทร. 02-927-0909,08-1623-2093,08-1868-9498 โทรสาร. 02-927-3217
 • เว็บไซต์ www.thansudaleather.com
 • อีเมล thansudaleather@hotmail.com
2.วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับแฟชั่น จ.นนทบุรี
 • ที่อยู่ 67/308 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
 • ผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับจากลูกปัดและหินสี
 • ประธานกลุ่ม  คุณลดาวัลย์ สันติบุตร
 • โทร. 0-2903-0588, 08-1841-7177
 • โทรสาร. 0-2903-0598
 • เว็บไซต์ www.woonhandmade.com
 • อีเมล woonhandmade@hotmail.com
3.วิสาหกิจชุมชนมนตรีพัฒนา จ.ราชบุรี
 • 256/67 ชุมชนมนตรีพัฒนา ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 • ผลิตภัณฑ์  กระเป๋าจิ๋วแฟนซี ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ ที่ใส่กระดาษทิชชู
 • ประธานกลุ่ม คุณนพรัตน์  คงคา
 • โทร. 032-327-653, 08-4652-4351
4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี
 • 53/2 หมู่ 2 ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
 • ผลิตภัณฑ์  ปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ
 • ประธานกลุ่ม  คุณบาง  ทองแพง
 • โทร.032-268-520, 08-1192-8575
5.วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา
 • 15/2 หมู่ 3 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา กม.18 ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • ผลิตภัณฑ์ กระยาสารท  ข้าวตัง ฝอยทองม้วน
 • ประธานกลุ่ม คุณวรพรรณี  น้อยใจบุญ
 • โทร.038-512-534, 038-513-777, 08-6562-5595
 • โทรสาร. 038-518-755
 • เว็บไซต์ www.rin.co.th
 • อีเมล rinonline@hotmail.com 
6.วิสาหกิจชุมชนผีขุดสัมพันธ์ขนมหวานบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • 38  หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท (สายเก่า) ต.บางงปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
 • ผลิตภัณฑ์ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
 • ประธานกลุ่ม คุณชเอม  ซิ้มเจริญ
 • โทร.038-832-054, 08-9832-4133
7.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน จ.นครราชสีมา
 • 62/1 หมู่ 3 บ้านคึมมะอุ  ต.หนองหว้า  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30210
 • ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 
 • ประธานกลุ่ม คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา
 • โทร.044-979-608, 08-9949-3788
8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ หมู่ 1 จ.นครราชสีมา
 • 107 หมู่ 1 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
 • ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมยกดอกทอมือ
 • ประธานกลุ่ม คุณชูศรี  คะเรียงรัมย์
 • โทร.08-7254-2487
9.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี
 • 131 หมู่ 1 บ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 • ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายโบราณ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ
 • ประธานกลุ่ม คุณอะ  คชสวัสดิ์
 • โทร.08-4562-5816, 08-3634-2017
10.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรประมงอำเภอดอนสัก จ.สรุาษฎร์ธานี
 • 80/1 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340
 • ผลิตภัณฑ์  แกงไตปลา  น้ำบูดูปรุงรส  ปลาจิ้งจั้ง
 • ประธานกลุ่ม  คุณธิติมา  ใจเพชร
 • โทร.08-1091-8967
11.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง จ.เชียงราย
 • 109 ซ.12 หมู่ 2 ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 572540
 • ผลิตภัณฑ์  ผ้าปักใส่กรอบรูป  ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักมือ
 • ประธานกลุ่ม คุณนิธี   สุธรรมรักษ์
 • โทร.053-667-719, 08-1568-9385
12.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนชาดอยตุง จ.เชียงราย
 • 109 หมู่ 17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
 • ผลิตภัณฑ์  ชาออร์แกนิก
 • ประธานกลุ่ม  คุณสุนันต์ทา แซ่บู๊
 • โทร. 053-763-349, 08-6911-2589
*********************************************
ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ของ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, 24 ก.พ.2556