วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี

ตราสินค้าหลัก
เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community : AEC) อันจะส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรคต่อภาคธุรกิจในทุกระดับ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีที่จำเป็นต้องใส่ใจในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงสำคัญ  

จังหวัดราชบุรี เล็งเห็นโอกาสของตลาดใน AEC จึงได้เตรียมความพร้อมโดยดำเนินโครงการคัดสรรสินค้าในจังหวัดราชบุรี ที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ จากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการต่อยอดสินค้าคุณภาพไปสู่ตลาดในต่างประเทศได้  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (การเพิ่มมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตราสินค้าของ จ.ราชบุรีขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศมั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าจังหวัดราชบุรีได้ดียิ่งขึ้น  โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

จังหวัดราชบุรีได้สร้างตราสินค้า ประกอบด้วย ตราสินค้าหลักของจังหวัด 1 ตรา คือ "ราชบุรีพรีเมี่ยม (Ratchaburi Premuim)" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงตลาด และตราสินค้ารองเพื่อใช้ในการเข้าถึงตลาดในแต่ละประเภทกลุ่มสินค้า จำนวน 5 ตราสินค้า ได้แก่ 
  1. สินค้าประเภทอาหาร (Food)
  2. สินค้าประเภทเครื่องประดับ (Jewelry)
  3. สินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน (Household)
  4. สินค้าประเภทเครื่องหนัง (Leather)
  5. สินค้าประเภทสิ่งทอ (Textile)

ตราสินค้าประเภทอาหาร

ตราสินค้าประเภทเครื่องประดับ
ตราสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน
ตราสินค้าประเภทเครื่องหนัง

ตราสินค้าประเภทสิ่งทอ

ตราสินค้าราชบุรี ได้แถลงข่าวและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 1 พ.ย.2556 เวลา 13.30 น.ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี  โดยนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยาน 

จังหวัดราชบุรี ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยแลัว และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการตราสินค้า ดำเนินการกำหนดแนวทางการขอใช้ตราดังกล่าว ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ราชบุรี 70000 ประเทศไทย 032-337890

********************************

ที่มาข้อมูลและภาพ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น